ANMÄLAN

MILRUCK ONLINE BOOTCAMP

Pris:
990 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Class#005 6jan-17mars
Class#006 24mars-5maj

MILRUCK TOUGH* - 8/2 Stockholm

Pris:
1 090 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 dec - 1190kr
Efter 1 feb - 1290kr
 

MILRUCK TOUGH* - 2/3 Kungsberget (Gävle)

Pris:
1 090 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 dec - 1190kr
Efter 1 feb - 1290kr

MILRUCK BRAVE PADDY - 17/3 Stockholm

Pris:
790 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 Jan - 890kr
Efter 1 Feb - 990kr
 

MILRUCK VIKING TOUGH - 26/4 Göteborg

Pris:
1 090 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 jan - 1190kr
Efter 1 mars - 1290kr

URBAN SURVIVOR A - 28/4 Göteborg

Pris:
890 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager

Efter 1 jan - 990
Efter 1 mars - 1090kr

URBAN SURVIVOR A - 5/5 Stockholm

Pris:
890 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 jan - 990
Efter 1 mars - 1090kr

MILRUCK VIKING TOUGH - 10/5 Stockholm

Pris:
1 090 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1 jan - 1190kr
Efter 1 mars - 1290kr

EVOLUTION - ?? Juni

Pris:
1 990 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Kommer snart
Öppen EVOLUTION på Crossfit-box i Stockholm eller Uppsala

NEPTUNUS - Stockholm 27/7

Pris:
1 490 kr
Inkl. 6% Moms
Antal:
Anmälan öppen/ i lager
Efter 1april - 1590kr
Efter 1juni - 1690kr

Köpvillkor och övningsregler
Villkoren nedan gäller vid köp av ett event, inte vid köp av en produkt. 100% transparens, inget finstilt jox. 
Du godkänner i och med betalningen att du läst och förstått nedanstående villkor och övningsregler.  
01. Som deltagare är du skyldig att känna till övningsreglerna. 
02. Du deltar i MILRUCK på egen risk. Se över dina försäkringar om du är osäker.
03. MILRUCK tar inget ansvar för eventuella skador på personal eller utrustning. MILRUCK gör riskanalyser och vidtar riskreducerande åtgärder efter bästa förmåga, vår kader har grundläggande sjukvårdsutbildning, sambandsmedel och sjukvårdsutrustning.
04. Deltagarna ska alltid följa kaderns anvisningar för att bli godkänd på övningen. 
05. Det är deltagarens ansvar att hålla sig uppdaterad med information som publiceras på www.milruck.se och sociala medier.
06. Om en deltagare kastar skräp i naturen diskvalificeras denne. Allt skräp läggs i ryggsäcken. 
07. Åldersgräns är 18 år, med målsmans godkännande kan dock undantag för BRAVE göras. 
08. Kvalitét trumfar kvantitet, max 30 deltagare. 
09. All registrering är slutgiltigt, du har ingen ångerrätt. MILRUCK kommer inte återbetala någon anmälningsavgift. 
10. MILRUCK är ingen tävling utan en lagprestation. Hjälp varandra. Anmälan är individuell, laget byggs på plats. 
11. Har du eller någon annan deltagare skadat sig under övningen gång är du skyldig att påkalla kaderns uppmärksamhet.
12. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under tiden du deltar i övningen.
13. Du kan bli avskild från en övning om du saknar rätt utrustning eller har för dålig fysik. 
14. MILRUCK har vid varje event fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörlig bild. Som deltagare ger du MILRUCK tillstånd att publicera bildmaterial från event på hemsidan, youtube och sociala medier. 
15. Om färre än 6 deltagare anmäler sig kan eventet bli inställt, anmälningsavgiften kommer då återbetalas. Ingen ersättning för resor eller hotellbokningar kommer dessvärre att ersättas.
16. I och med anmälan godkänner du prenumeration på MILRUCKs nyhetsbrev, dessa kan du naturligtvis avprenumerera på. 
Känns något oklart? vi löser det! Kontakta: info@milruck.se

Terms and conditions 
The terms below apply when purchasing an event, not when purchasing a product.
01. As a participant, you are required to know the following rules. 
02. By paying the registration fee you agree to the rules.
03. You participate in MILRUCK at your own risk. Check your insurance policies if you are unsure. MILRUCK accepts no liability for any damage to personnel or equipment. MILRUCK conducts risk analyzes and undertakes risk reduction measures to the best of their ability, our cadre has basic medical training and equipment.
04. Participants should always follow the cadres instructions to be approved for the exercise.
05. It is the participant's responsibility to keep up to date with information published on milruck.se and social media.
06. If a participant throws garbage into the wild, the participant will be disqualified. All debris is put in the backpack.
07. The age limit is 18 years.
08. Quality triumph quantity, max 20 participants.
09. All registration is final, you have no right of withdrawal. MILRUCK will not refund any registration fees.
10. MILRUCK is not a competition but a team endurance event. Help each other. Only the registration is individual, the team is built on site.
11. If you or any other participant have been injured during the event, you are required to call on the attention of the cadre.
12. It is not allowed to be affected by alcohol or drugs while you attend the event.
13. You may be separated from an event if you do not have the correct equipment or are in poor physical condition.
14. MILRUCK has photographers in place at each event. As a participant, you give MILRUCK permission to publish footage from events on the website, youtube and social media. 
15. If less than 4 participants register, the event may be canceled, the registration fee will then be refunded. No reimbursement for travel or hotel reservations will, unfortunately, be replaced.
16. With the application you agree to subscribe to the MILRUCK newsletter, of course, you can unsubscribe anytime.  
Questions?
Contact:
info@milruck.se